Đại lý Deutschmann Vietnam – Deutschmann Vietnam

Đại lý Deutschmann Vietnam – Deutschmann Vietnam – STC Vietnam

UNIGATE CL CANopen

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL EtherNet/IP 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL LONWorks

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL MPI

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE CL RS

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for DINrail

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB CANopen

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB EtherNet/IP 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB MPI

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE MB PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Protocol Converter for devices with serial Modbus RTU interface

Bộ chuyển đổi giao thức

UNIGATE IC CANopen

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC EtherNet/IP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC LONWorks

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Modbus RTU

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC MPI

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC PROFINET

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC RS

Deutschmann Vietnam

Ready-to-install embedded solution

Hệ thống nhúng

UNIGATE IC2 EtherCAT

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 Fast Ethernet

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE IC2 PROFIBUS

Deutschmann Vietnam

The fast Embedded Module

Mô-đun nhúng

UNIGATE CX CANopen – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX CANopen – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX DeviceNet – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – Ethernet TCP/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherCAT – EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – Ethernet TCP/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX EtherNet/IP 2Port – EtherNet/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Fast Ethernet – Ethernet TCP/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX LONWorks – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX LONWorks – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX LONWorks – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX LONWorks – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX LONWorks – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – Ethernet TCP/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX Modbus TCP – Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX MPI – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX MPI – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX MPI – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX MPI – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFIBUS DP – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFIBUS DP – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFIBUS DP – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – CANopen

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – CAN 2.0A

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – CAN 2.0B

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – DeviceNet

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – EtherCAT

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – EtherNet/IP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – LONWorks

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – Modbus TCP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – MPI

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – PROFIBUS DP

Deutschmann Vietnam

Gateways

UNIGATE CX PROFINET 2Port – PROFINET 2Port

Deutschmann Vietnam

Gateways

LOCON 16

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 17

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 16PM

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 17PM

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 24

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 24PM 

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 48

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 48PM

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 200

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 100

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 90

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 100-MB 

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 100-PB

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 100-A32

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 200-MB

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 200-PB 

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

LOCON 200-Out I/O8 

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

ROTARNOCK 100

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

ROTARNOCK 100 PB

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

ROTARNOCK 100 PN

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

ROTARNOCK 100 FB

Deutschmann Vietnam

Electronic cam controls

Bộ điều khiển cam điện tử

TA58-4096-GSE-IE

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

SA58-4096-GSC-IER

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-1024-GSE-IE

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-4096-GSE-IER

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-8192-GSE-IE

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-0360-GYE-ID

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-1000-GYE-ID

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-1024-GYE-ID

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-4096-GYE-ID

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-0360-GYE-IDR 

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-1000-GYE-IDR

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

TA58-4096-GYE-IDR

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

SA58-0360-GYC-ID

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

SA58-0360-GYC-IDR

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

SA58-4096-GYC-IDR

Deutschmann Vietnam

Absolute encoder

Bộ mã hóa tuyệt đối

V2105-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2106-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2107-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2382-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2810-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2123-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2183-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2222-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3951-xx

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2097-02

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V2140-02

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3467

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3480

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3483

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3655

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3712

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

V3964

Deutschmann Vietnam

Connecting cable

Cáp kết nối

Starter Kit UNIGATE CL

Deutschmann Vietnam

Starter Kits for Gateways

Starter Kit UNIGATE MB

Deutschmann Vietnam

Starter Kits for Gateways

Developer Kit UNIGATE IC

Deutschmann Vietnam

Developer Kits

Developer Kit UNIGATE FC

Deutschmann Vietnam

Developer Kits

PROFIBUS DPV0 Master Simulator

Deutschmann Vietnam

Adapter

PROFIBUS DPV1 Master Simulator

Deutschmann Vietnam

Adapter

 

STC là đai lý chính hãng Deutschmann tại Việt Nam – Đại lý Deutschmann Vietnam – Deutschmann Vietnam

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm Deutschmann tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *