AFM60B-S1AK008192 – Bộ mã hóa encoder tăng dần – Sick Vietnam