GVS200.T5E.0270.05VL – Thiết bị đo quang học – Givi misure Vietnam