SMT 6001 SG T3 – Cảm biến quang điên – Telco Vietnam – STC Vietnam