Đại lý Minilec Vietnam,VSP D2 Minilec Vietnam,Minilec Vietnam

Đại lý Minilec Vietnam,VSP D2 Minilec Vietnam,Minilec Vietnam

Đại lý Minilec Vietnam VSP D2 Minilec Vietnam

No. CODE TÊN TIẾNG ANH TÊN TIẾNG VIỆT
1 VSP D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
2 VSP D2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
3 S1 VMR7 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
4 VPG D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
5 P1 PFS2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
6 S2 VMR1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
7 USP D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
8 P1 PFS2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
9 S2 VMR2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
10 ALV D2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
11 S2 VMR6 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
12 S2 VMR8 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
13 D1 HLS1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
14 VST D1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
15 D1 VMRA Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
16 D2 VMR2 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
17 S2 VMR3 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
18 F3 VSR4 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
19 S1 SUR1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
20 S1 USP1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
21 S1 VSP1 Phase Failure Relay Rờ le lỗi pha
22 D1 VCR1 Monitoring Relay Rờ le giám sát
23 VCT D2 Monitoring Relay Rờ le giám sát
24 VCF D2 Monitoring Relay Rờ le giám sát
25 D1 VCT1 Monitoring Relay Rờ le giám sát
26 D2 VCT1 Monitoring Relay Rờ le giám sát
27 S2 UVR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát
28 S1 UVR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát
29 S1 UVR4 Monitoring Relay Rờ le giám sát
30 S2 VMR5 Monitoring Relay Rờ le giám sát
31 PGS D2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
32 MPR D2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
33 D2 MPR2 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
34 S2 CMR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
35 SE CTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
36 D5 MOR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
37 D3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
38 D2 BTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
39 D2 MPR3 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
40 D3 MPR3 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
41 D3 DMPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
42 F3 MPR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
43 CT Module (CT 20/ CT 50) Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
44 CT Module (CT 5) Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
45 S2 WTR1 Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
46 PTC Motor / Pump Protection Relay Rờ le bảo vệ động cơ / máy bơm
47 S1 ETS1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
48 S1 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
49 ETS D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
50 ETA D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
51 ESR D1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
52 S1 ESD1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
53 D1 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
54 S2 ETM1 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
55 SE ETM2 Electronics Timer Bộ hẹn giờ
56 WLC D1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
57 P1 LCW1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
58 S2 WLC1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
59 S2 ALT1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
60 DLC D1 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
61 FRK P5 Liquid Level Controller Bộ điều khiển mức chất lỏng
62 D2 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
63 D2 PTC1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
64 D3 PTF1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
65 D5 PTA1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
66 D5 PTW1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
67 D5 PTW2 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
68 D5 PTW3 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
69 D1 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
70 D3 IST1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
71 D3 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
72 D3 RET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
73 D5 PAT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
74 D5 MFT1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
75 D5 PTC1 / D5 PTV1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
76 D1 PTC3 / D1 PTV3 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
77 D3 TET1 Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
78 MULTIFUNCTION METER Power Line Transducers And Multifunction Meter Bộ chuyển đổi dòng điện và đồng hồ đo đa năng
80 Protocom 4 Twin AC Controller Bộ điều khiển Twin AC
81 MBAS 0600/ MOCRO 17 Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
82 MBAS 9700 Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
83 MBAS 08 Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
84 MICROWARN 0600 Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
85 MBAS 11 Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
86 MICROFACIA Alarm Annunciator Bộ hiển thị báo động
87 Auto switch 9 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
88 Auto switch 2 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
89 Auto switch 4 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
90 Auto switch 5 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
91 Auto switch 7 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
92 VSP2 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp
93 VSP3 Products For Agri Sector Sản phẩm cho ngành nông nghiệp

STC là đại lý chính hãng Minilec tại Việt Nam 

Chuyên phân phối các sản phẩm tự động hóa chính hãng – Tư vấn 24/7 và nhận lắp đặt kỹ thuật dự án

Xem thêm sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *